Współpraca Uczelni z innymi podmiotami

Współpraca Uczelni z innymi podmiotami

 • Centrum Egzaminacyjne TELC

  PWSZ im. Witelona w Legnicy jako Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne TELC przeprowadza międzynarodowe egzaminy językowe w oparciu o program ramowy Rady Europy - Common European Framework of Reference. Egzaminy te kładą szczególny nacisk na komunikację językową i są respektowane na arenie międzynarodowej. Certyfikaty można uzyskać z języków: - angielskiego, - francuskiego, - niemieckiego - rosyjskiego

 • LCCI

  Na Wydziale Zarządzania i Informatyki prowadzone są kursy językowe Business English LCCI levels 1-3 przygotowujące do egzaminów przeprowadzanych przez The London Chamber of Commerce & Industry

 • ECDL

  Przeprowadzamy egzaminy ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence)

 • CISCO

  Na Wydziale Zarządzania i Informatyki działa Akademia CISCO (szczegóły dotyczące terminów i kosztów uczestnictwa podane zostaną wkrótce) Studenci korzystają z pracowni komputerowych wyposażonych w sprzęt HP i Cisco.

 • MSDN AA

  Program MSDN AA (umowa z firmą Microsoft) – studenci mają dostęp do wybranych produktów firmy Microsoft, m.in. do systemów operacyjnych Windows (wszystkie aktualne wersje), środowisk programistycznych (np. MS Visual Studio) i innych. Wszystkie te programy są dostępne dla naszych studentów w pełnych wersjach i za darmo.

 • AutoCAD

  W pracowniach komputerowych, poza oprogramowaniem firmy Microsoft, na potrzeby zajęć zainstalowane są pakiety

 • Adobe

  W pracowniach komputerowych, poza oprogramowaniem firmy Microsoft, na potrzeby zajęć zainstalowane są pakiety

 • Coreldraw

  W pracowniach komputerowych, poza oprogramowaniem firmy Microsoft, na potrzeby zajęć zainstalowane są pakiety

 • Pinnacle

  W pracowniach komputerowych, poza oprogramowaniem firmy Microsoft, na potrzeby zajęć zainstalowane są pakiety

 • iGrafx

  W pracowniach komputerowych, poza oprogramowaniem firmy Microsoft, na potrzeby zajęć zainstalowane są pakiety

 • EFS

  Prowadzimy kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Wkrótce kolejne kursy z dodatkowych przedmiotów.

 • Galeria Piastów

  Galeria Piastów to 100 sklepów najlepszych marek. To moda i styl w najlepszym wydaniu. Na powierzchni 35 tys. m2, na trzech poziomach znajdziemy znane sieciowe salony z ubraniami, butami i markową biżuterią, punkty usługowe, restauracje i kawiarnie. Galeria Piastów to połączenie nowoczesności z tradycyjną architekturą Legnicy. Położona nieopodal historycznego Zamku Piastowskiego, Galeria Piastów nawiązuje do dawnej zabudowy Starego Miasta. Granit i rzeźbiony piaskowiec na elewacjach idealnie dopasowały rozległy trzykondygnacyjny budynek do otoczenia stylowych kamienic. Galeria szczyci się ogromną wewnętrzną ścienną fontanną oraz charakterystyczną stylową granitową ulicą przykrytą szklanym dachem. Można usiąść, odpocząć, wypić kawę lub po prostu pospacerować. Aktualne informacje o imprezach i promocjach w Galerii Piastów na stronie www.galeriapiastow.pl

 • Policja dolnośląska

  Porozumienie o o współpracy Policji dolnośląskiej z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, podniesienie świadomości społeczności akademickiej o działaniach Policji oraz sprawną i szybką wymianę informacji między układającymi się stronami.

 • PTH

  Zasadniczym i głównym celem Towarzystwa, które posiada osobowość prawną i status organizacji pożytku publicznego, jest pogłębianie wiedzy historycznej i jej upowszechnianie. Istotną kwestią jest również dążenie do poznania prawdy historycznej, pobudzanie i organizowanie badań nad przeszłością, zwłaszcza regionalną, a także troska o przestrzeganie norm etyki historyka. PTH wypowiada się również między innymi: w sprawach ważnych dla rozwoju nauk historycznych, dla zachowania świadectw przeszłości i przekazywania wiedzy o dziejach, dla kształtowania świadomości historycznej społeczeństwa, a także w innych kwestiach dotyczących społeczności historyków. Zobacz więcej>>

 • Fundacja Polacy znad Niemna

  Misją tej organizacji jest niesienie pomocy Polakom zamieszkującym dawne Kresy Polski, a także zbliżenie ich z rodakami żyjącymi w granicach współczesnej Rzeczpospolitej. Jedynym z wielu działań służących realizacji obranego celu jest prowadzenie portalu internetowego www.kresowiacy.com. Informujemy w nim o ważnych wydarzeniach z życia Polaków i wspieramy ich w walce o utrzymanie polskości na obczyźnie.

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy uzgadniają jako swój główny cel wspieranie i rozwój współpracy we wszystkich obszarach zainteresowań akademickich. Porozumienie w szczególności koncentrować się będzie na następujących obszarach: realizacja wspólnych przedsięwzięć obu uczelni; organizacja wspólnych naukowych i akademickich wydarzeń, takich jak kursy, konferencje, seminaria, sympozja i wykłady; wymiana kadry naukowej i studentów oraz wymiana materiałów i publikacji według wspólnych zainteresowań. 

 • RESO

  Zawarte porozumienie obejmuje przede wszystkim współpracę w zakresie organizacji praktyk, wizyt studyjnych i staży zawodowych dla absolwentów i studentów naszej Uczelni w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach-Zdroju. Głównym obszarem badawczym podczas takich wizyt będzie lustracja izolacyjnej placówki resocjalizacyjnej dla nieletnich w celu zapoznania się z praktyką procesu resocjalizacji oraz zasadami prawnymi i organizacyjnymi funkcjonowania tej specjalistycznej instytucji. Porozumienie służyć będzie integracji aktywności środowiska akademickiego z podmiotami działającymi na rzecz readaptacji społecznej grup wykluczonych społecznie, bądź zagrożonych wykluczeniem.  

 • Gmina Mielec

  Zawarte porozumienie ma stanowić powiązanie aktywności środowiska akademickiego z samorządem gminnym, co wpisuje się w ogólnokrajową strategię współpracy uczelni wyższych ze społecznością lokalną. Niniejsze porozumienie ma na celu również wykorzystanie potencjału Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w podnoszeniu jakości życia mieszkańców Gminy Mielec oraz udoskonalenie funkcjonowania jednostek administracyjnych funkcjonujących na tym terenie. Ponadto porozumienie ma za zadanie ułatwić realizację procesów badawczych w różnych obszarach społecznych na poziomie lokalnym.

 • Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG

  Niniejsze porozumienie ma na celu - z jednej strony - wykorzystanie potencjału Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w kreowaniu nowych form działań na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego, natomiast z drugiej strony – wykorzystanie potencjału Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu do krzewienia wśród studentów naszej Uczelni wiedzy, praktycznych umiejętności i wrażliwości społecznej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Ponadto porozumienie ma za zadanie ułatwić realizację programów badawczych z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom godzącym w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa 

 • LSSE

  Obie strony zadeklarowały, na odrębnie uzgodnionych warunkach merytorycznych i finansowych, wzajemną współpracę w zakresie: realizacji wspólnych prac badawczo-rozwojowych i innych, doradztwa naukowo-badawczego w zakresie problematyki kształcenia na wymienionych kierunkach, organizowania szkoleń, kursów, seminariów i konferencji naukowych związanych z problematyka kształcenia na kierunkach wymienionych oraz organizacji praktycznej nauki zawodu, w miarę możliwości Partnerów w tym zakresie.

 • wytlumaczymyCie.pl

  Partnerzy porozumienia deklarują, na odrębnie uzgodnionych warunkach merytorycznych i finansowych, wzajemną współpracę w zakresie: realizacji prac badawczo-rozwojowych i innych; doradztwa naukowo-badawczego w zakresie problematyki kształcenia na wymienionych kierunkach; organizowania szkoleń, kursów, seminariów i konferencji naukowych związanych z problematyką kształcenia na tych kierunkach; organizacji zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych na kierunkach wymienionych, w miarę możliwości Partnerów w tym zakresie oraz modyfikacji efektów kształcenia.

 • NOT

  Zawarte porozumienie ma służyć między innymi realizacji wspólnych prac badawczo - rozwojowych mających na celu opracowanie nowych produktów i technologii ich produkcji oraz ich wdrożenie w skali pilotażowej i przemysłowej z udziałem Partnerów i studentów; organizowaniu szkoleń, kursów, seminariów i konferencji naukowych poświęconych rozwojowi przedsiębiorczości oraz wzajemnej współpracy w zakresie procesu dydaktycznego.

 • Winkelmann

  W porozumieniu zapisano, że Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych prowadzą i będą prowadzić nadal kształcenie na oferowanych kierunkach Wydziałów o profilu praktycznym, zaś władze firmy Winkelmann w pełni popierają kształcenie na kierunkach oferowanych na wspomnianych Wydziałach.

 • RILETA

  Partnerzy niniejszego porozumienia stwierdzili w dokumencie, że zamierzają ze sobą współpracować i ustalają ramowe zasady współpracy.

 • Galeria Sztuki w Legnicy

  Uczelnia i Galeria Sztuki zobowiązały się, że będą ze sobą współpracować przy wykonywaniu poszczególnych postanowień niniejszego dokumentu

 • Zakład Karny w Oleśnicy

  W tekście porozumienia, Uczelnia oświadcza, że jej jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych prowadzi kształcenie na studiach I stopnia na kierunkach o profilu praktycznym i ogólnoakademickim. Z kolei Zakład Karny popiera kształcenie na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Filologia, Pedagogika (I i II stopień).

 • Śląskie Stowarzyszenie Rodzin

  Partnerzy deklarują wzajemną współpracę w zakresie: realizacji wspólnych prac badawczo-rozwojowych i innych; doradztwa naukowo-badawczego w zakresie problematyki kształcenia na tych kierunkach; organizowania szkoleń, kursów, seminariów i konferencji naukowych związanych z problematyką kształcenia na kierunkach wymienionych w porozumieniu; organizacji studenckich praktyk zawodowych.

 • Muzeum Miedzi w Legnicy

  W tekście porozumienia zapisano między innymi, że Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych naszej Uczelni prowadzi, i zamierza prowadzić, kształcenie na kierunkach o profilu praktycznym zaś Muzeum widzi potrzebę kształcenia na kierunku Filologia. Muzeum stwierdza ponadto, że ta forma kształcenia jest zgodna z wymogami i oczekiwaniami pracodawców w zakresie kwalifikacji absolwentów uczelni wyższych, którzy winni posiadać przygotowanie praktyczne, nabyte w trakcie studiów przy udziale podmiotów gospodarczych i innych jednostek funkcjonujących na rynku dóbr i usług.

 • Powiat legnicki

  W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy, 31 marca bieżącego roku zawarto porozumienie o współpracy Uczelni i powiatu legnickiego. Dzięki temu studenci naszej Uczelni będą mieli okazję zdobywać doświadczenie zawodowe, odbywając praktyki w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy i w jednostkach mu podległych. Starostwo Powiatowe w Legnicy jest pierwszą samorządową instytucją tego typu w regionie, która zawarła takie porozumienie.

 • Starostwo Powiatowe w Złotoryi

  W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 17 września bieżącego roku zawarto porozumienie o współpracy Uczelni ze Starostwem Powiatowym w Złotoryi.

 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

  Porozumienie określa kierunki przyszłej współpracy, kładąc szczególny nacisk na realizację przez Instytut szkoleń i nadawanie uprawnień studentom PWSZ im. Witelona w Legnicy w Legnicy. Współpraca dotyczyć będzie również innych obszarów działalności obu jednostek w zakresie zgodnym z przedmiotem ich działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej.

 • Powiat Jaworski

  Sygnatariusze porozumienia stwierdzili, że współpraca będzie się skupiać na realizacji: projektów, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, wspólnych prac badawczo-rozwojowych, organizacji i realizacji różnorodnych form wsparcia dla uczniów i słuchaczy szkół i placówek, miedzy innymi warsztatów oraz innych form wsparcia dotyczących rozwoju kompetencji, umiejętności i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.

 • WS-SPZOZ

  Porozumienie zawarte 29 czerwca 2015 określa kierunki współpracy, w zakresie: realizacji projektów, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej; prowadzenia wspólnych prac badawczo-rozwojowych; doradztwa naukowo-badawczego w zakresie problematyki kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej naszej Uczelni, to jest Dietetyki, Fizjoterapii, Pielęgniarstwa i Ratownictwa medycznego.

 • Steinbeis-Hochschule Berlin

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy w ramach zawartej w ubiegłym roku współpracy z niemiecką Uczelnią Steinbeis-Hochschule Berlin realizuje innowacyjny program kształcenia na kierunku Inżynieria testowa, który jest zgodny z potrzebami współczesnego przemysłu i pozwala kształcić specjalistów w nowym zawodzie, od niedawna funkcjonującym na europejskim rynku pracy.

 • Koleje Dolnośląskie

  Celem zawartego porozumienia jest między innymi wzajemna współpraca w zakresie wykorzystania potencjału kadry dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w podnoszeniu kwalifikacji pracowników Kolei Dolnośląskich S.A.

 • Miejskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy

  Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. Ryszard K. Pisarski oraz Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy Kazimierz Pleśniak, 9 marca bieżącego roku zawarli porozumienie o współpracy partnerskiej.

 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

  Porozumienie o współpracy miedzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Legnicy.

 • Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu.

  Na zaproszenie władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy gościli w naszej uczelni przedstawiciele Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu.

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Bolka w Jaworze

  W Starostwie Powiatowym w Jaworze, 21 czerwca 2017 roku odbyło się symboliczne podpisanie porozumienia pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Bolka I w Jaworze.

 • PORE JAWOR

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, 8 sierpnia 2017 roku podpisała porozumienie o współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Jaworze.

 • CPPPiDN

  Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy partnerem naszej Uczelni

 • ZUS

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie

 • Santander

  Santander Bank Polska

 • KGHM

  KGHM Zagłębie Lubin S.A