Egzaminy EFT

Egzamin EFT Level 1 (A2/B1)


Przeznaczony jest dla osób, których celem jest zdobycie umiejętności efektywnej komunikacja w relacjach zawodowych w sektorze turystycznym. Sprawdza on podstawowe, praktyczne umiejętności kandydata w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, począwszy od pierwszego kontaktu poprzez poszczególne etapy współpracy oraz wiedzę z zakresu podstawowej korespondencji biurowej, interpretacji i przetwarzania danych oraz sporządzania standardowej dokumentacji.


Written English for Turism (WEfT) level 1


Zadania egzaminacyjne:


• udzielenie odpowiedzi na pytania po przeanalizowaniu przedstawionych w tekście informacji z zakresu biznesu/turystyki bazującego na rozmaitych, autentycznych źródłach takich jak: przewodniki, materiały szkoleniowe, mapy, plany, programy i wykazy;
• sporządzenie dłuższego tekstu użytkowego; kandydat ma za zadanie wykazać się umiejętnością napisania np. listu lub notatki służbowej zgodnie z wymogami polecenia oraz w oparciu o informacje przedstawione w zadaniu pierwszym;
• kontynuacja lub rozwinięcie poprzedniego zadania, wymaga od kandydata napisania faxu, wiadomości, instrukcji lub ogłoszenia lub też wypełnienia formularza celem uzyskania lub udzielenia dodatkowych informacji czy też dokonania rezerwacji;
• napisanie faxu, notatki służbowej, ogłoszenia lub stosownej wiadomości, itp. w odpowiedzi na zmiany dotychczasowych ustaleń sprecyzowane w poleceniu. Zadanie to  wiąże się z reorganizacją planów, ponownym przeliczeniem kosztów, modyfikacją lub odwołaniem rezerwacji itp.


Komponenty egzaminu:


Egzamin Pisemny trwa 2 godziny. Kandydat odpowiada na 4 pytania dotyczące ww. zagadnień.


Spoken  English for Turism (SEfT) level 1


Część ustna (SEFT) trwa ok. 20 min. i składa się z 2 części


• Part 1 - Topic discussion - dyskusja z egzaminującym w oparciu o sprecyzowane w poleceniu zagadnienia, które łączy jeden konkretny temat przewodni, np. podróż lotnicza.
• Part 2 - Role-play - kandydat wciela się w rolę osoby pracującej w branży turystycznej (np. pracownika biura podróży), a egzaminator przyjmuje rolę klienta. Zadanie polega na przeprowadzeniu rozmowy sterowanej, zgodnie ze scenariuszem podanym w zadaniu.


Kandydat nie może robić żadnych notatek.


Oceniana jest płynność wypowiedzi, słownictwo, gramatyka oraz akcent.


Egzamin jest przeprowadzany i nagrywany przez egzaminatora z Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego LCCI IQ w siedzibie Centrum i przesyłany do EDI do oceny prze egzaminatora EDI.


Kandydaci zainteresowani przystąpieniem do egzaminu EFT level 1 mogą skorzystać z procedury “na żądanie”, w dowolnie wybranym terminie w jednym z  Akredytowanych Centrów Egzaminacyjnych LCCI International Qualifications.


Egzamin EFT Level 2 (B1/B2)


podobne jak EFT Level 1 sprawdza praktyczne umiejętności kandydata w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, począwszy od pierwszego kontaktu poprzez poszczególne etapy współpracy oraz wiedzę z zakresu korespondencji biurowej, interpretacji i przetwarzania danych oraz sporządzania standardowej dokumentacji., wymaga jednak wykazania się większą poprawnością językową, znacznie bogatszym słownictwem specjalistycznym oraz wszechstronną wiedzą z zakresu usług turystycznych. Od kandydata oczekuje się skutecznej komunikacji w sytuacjach biznesowych oraz biegłości w rozumieniu i formułowaniu typowej dokumentacji i tekstów użytkowych.


Egzamin EFT Level 2 przeznaczony  jest do kandydatów zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych czy też awansem zawodowym w sektorze turystycznym w kraju lub za granicą. To egzamin dla osób, które potrafią w pełni samodzielnie funkcjonować w środowisku pracy i myślą o objęciu stanowiska menedżerskiego.


EFT Level 2 zdany na ocenę ‘Pass with Merit’ lub ‘Pass with Distinction’ (poziom B2) stanowi dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.
EFT Level 2 zdany na ocenę ‘Pass with Merit’ lub ‘Pass with Distinction’ (poziom B2) jest dokumentem poświadczającym znajomość języka angielskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.


Writen English for Turism (WEfT) level 2


Zadania egzaminacyjne:


• udzielenie odpowiedzi na pytania po przeanalizowaniu przedstawionych w tekście informacji z zakresu biznesu/turystyki bazującego na rozmaitych, autentycznych źródłach takich jak: przewodniki, materiały szkoleniowe, mapy, plany, programy. Może wymagać dokonania obliczeń,
• sporządzenie dłuższego tekstu użytkowego; kandydat ma za zadanie wykazać się umiejętnością napisania np. listu lub notatki służbowej zgodnie z wymogami polecenia oraz w oparciu o informacje przedstawione w zadaniu pierwszym;
• kontynuacja lub rozwinięcie poprzedniego zadania, wymaga od kandydata napisania listu, ulotki, broszury, instrukcji lub ogłoszenia lub też wypełnienia formularza celem uzyskania lub udzielenia dodatkowych informacji czy też dokonania rezerwacji;
• napisanie listu, faxu, notatki służbowej, lub stosownej wiadomości, itp. w odpowiedzi na zgłoszony problem czy zażalenie gościa hotelowego lub klienta biura turystycznego.


Podczas egzaminu zdający może korzystać ze słownika i kalkulatora.


Komponenty egzaminu:


Egzamin Pisemny trwa 2,5  godziny. Kandydat odpowiada na 4 pytania dotyczące ww. zagadnień.


Spoken  English for Turism (SEfT) level 2


Część ustna (SEFT) trwa ok. 20 min. i składa się z 2 części:


• Part 1 - Topic discussion - dyskusja z egzaminującym w oparciu o sprecyzowane w poleceniu zagadnienia, które łączy jeden konkretny temat przewodni, np. podróż lotnicza.
• Part 2 - Role-play - kandydat wciela się w rolę osoby pracującej w branży turystycznej (np. pracownika biura podróży), a egzaminator przyjmuje rolę klienta. Zadanie polega na przeprowadzeniu rozmowy sterowanej, zgodnie ze scenariuszem podanym w zadaniu.


Oceniana jest płynność wypowiedzi, słownictwo, gramatyka oraz akcent.


Egzamin jest przeprowadzany i nagrywany przez egzaminatora z Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego LCCI IQ w siedzibie Centrum i przesyłany do EDI do oceny prze egzaminatora EDI.


Kandydaci zainteresowani przystąpieniem do egzaminu EFT level mogą skorzystać z procedury “na żądanie”, w dowolnie wybranym terminie w jednym z  Akredytowanych Centrów Egzaminacyjnych LCCI International Qualifications.

KARTA ZGŁOSZENIA