Wymagane dokumenty na studia II stopnia

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia II stopnia:

 

a) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez Uczelnię- dostępny w portalu rekrutacyjnym, w zakładce Kierunki,
b) kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu na Uczelni),
c) kserokopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu na Uczelni) – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu,
d) zdjęcie w wersji elektronicznej, zamieszczone na portalu rekrutacyjnym Uczelni, zgodnie z określonymi tam wymogami,
e) kserokopia dowodu osobistego - awers i rewers,

f) dodatkowo od osób ubiegających się o przyjęcia na studia drugiego stopnia deklaracja o realizacji zajęć uzupełniających efekty kształcenia wynikających z kontynuowania studiów drugiego stopnia na innym niż ukończone studia,

g) na kierunek Pielęgniarstwo - zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające możliwość podjęcia studiów na wybranym kierunku, (skierowanie i druk zaświadczenia dostępne na Uczelni), zobacz gdzie możesz wykonać bezpłatnie badania

h) na kierunek Pielęgniarstwo - Zaświadczenie z uczelni, z wyliczoną średnią ocen uzyskaną podczas odbytych studiów pierwszego stopnia (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).


Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.Informacje dotyczące rekrutacji udzielane są:


Telefon: 76 723 22 10, 76 723 22 11
email: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl