Zasady rekrutacji na studia II stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 odbywa się na następujące kierunki:

 

- Bezpieczeństwo wewnętrzne
- Finanse i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie,

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać absolwenci co najmniej pierwszego stopnia studiów. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone w dwóch etapach.

 

Etap pierwszy obejmuje:

1) obowiązkową elektroniczną rejestrację kandydatów,
2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej w terminie wskazanym przez Uczelnię, za postępowanie związane z ubieganiem się o przyjęcie na studia.

 

Etap drugi obejmuje:
1) przyjęcie od kandydatów dokumentów w terminie wskazanym przez Uczelnię,
2) sprawdzenie poprawności wyliczeń punktów oraz zgodności pozostałych danych kandydata z danymi podanymi przy rejestracji elektronicznej,
3) przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów, w tym list rezerwowych.

 

 


O przyjęcie na studia na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą ubiegać się w następującej kolejności absolwenci:


 

1. kierunków: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczestwo narodowe, Administracja.

2. kierunków o zbliżonym zakresie programowym do kierunku studiów drugiego stopnia, w szczególności kandydaci, którzy są absolwentami, kierunków z obszarów nauk społecznych oraz z obszarów nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz kulturze fizycznej,

3. innych kierunków jeżeli zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów z zakresu wiedzy i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzupełniających efekty kształcenia, wyznaczonych przez Dziekana Wydziału, które zostaną określone w pierwszym semestrze studiów.

 


O przyjęcie na studia na kierunek Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie mogą ubiegać się w następującej kolejności absolwenci:


 

1) kierunków: Finanse; rachunkowość i podatki; Finanse i rachunkowość; Zarządzanie,

2) kierunku Ekonomia,

3) innych kierunków jeżeli zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów z zakresu wiedzy, kompetencji i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzupełniających efekty kształcenia, wyznaczonych przez Dziekana Wydziału, które zostaną określone w pierwszym semestrze studiów.

 

Informacje dotyczące rekrutacji udzielane są:

Punkt informacyjny ws rekrutacji czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00,
Telefon: 76 723 22 10, 76 723 22 11
email: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl