praktyki_PEDAGOGIKA

praktyki_ped

mgr Tomasz Kwoka - opiekun praktyk

Sekcja ds. Praktyk Studenckich p. 30A:

kubrychtr@pwsz.legnica.edu.pl        tel. 76 723 22 21

szymanskad@pwsz.legnica.edu.pl

Terminy praktyk

Harmonogram praktyk

Cykl Kształcenia 2015-2018 dokumenty

Program praktyki Ogólnopedagogicznej II semestr

Karty przebiegu praktyk

 

TERMINY PRAKTYK

DOKUMENTY:

REGULAMIN PRAKTYK

Uchwała Senatu w sprawie zwalniania studentów z praktyki

KARTA ZGŁOSZENIA PRAKTYKI 

studenci niestacjonarni, którzy będą realizować praktykę w ciągu roku muszą złożyć kartę zgłoszenia praktyki dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem praktyki.

Rachunek

Oświadczenie

DOKUMENTY DO ZALICZENIA PRAKTYKI:

KARTA PRZEBIEGIU PRAKTYKI dla sem III

KARTA PRZEBIEGU PRAKTYKI dla sem IV

KARTA PRZEBIEGU PRAKTYKI dla sem V

KARTA PRACY STUDENTA

OPINIA OPIEKUNA PRAKTYK

składamy opiekunowi praktyk w  wyznaczonych przez opiekuna praktyk terminach

FORMULARZ ZWOLNIENIA dla III sem.

FORMULARZ ZWOLNIENIA dla sem. IV

FORMULARZ ZWOLNIENIA dla sem V

W formularzu zwolnienia i sprawozdaniu liczba linijek nie jest obowiązująca, tylko przykładowa.

Formularze zwolnienia składamy w sekretariacie dziekana

- Praktyka realizowana w innych terminach roku akademickiego:

- wzór podania do dziekana: obowiązuje tylko tych studentów, którzy chcą realizować praktykę w terminach innych niz wyznaczone przez Wydział. W pozostałych przypadkach student składa kartę zgłoszenia praktyki wraz z harmonogramem.

-Harmonogram praktyk :

- nie może kolidować z zajęciami dydaktycznymi,

- nie może uwzględniać dni ustawowo wolnych od pracy, dni świątecznych oraz godzin nocnych,

- w ciągu jednego dnia praktyka nie możebyć realizowana krócej niż 4 godz. i dłużej niż 8 godz.

 

 

miejsca realizacji praktyk

                     Informacje Opiekuna Praktyk:  

TERMINY:

Składania karty zgłoszenia praktyk zaakceptowanych przez Opiekuna Praktyk:

praktyka realizowana w trakcie roku akademickiego- 30.03.br.

praktyka realizowana w czasie wakacji - 30.04. br

Studenci niestacjonarni zgłaszają praktyki 2 tyg. przed planowanym terminem praktyki, ale ostateczny termin zgłaszania praktyk mija 30.04.br., również praktyk realizowanych w m-cu maju lub w czerwcu (do sesji).

Terminy składania Kart przebiegu praktyki oraz innych wymaganych dokumentów wskaże Opiekun Praktyk.

Przypominamy, iż studenci, którzy nie posiadają ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków  nie otrzymają dokumentów do realizacji praktyki.

 

 

 

 

 

Aktualności