STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Termin składania wniosków dla studentów chcących otrzymać stypendium na cały rok akademicki:
- do 31 sierpnia 2018 r. - wypłata stypendium w październiku
- do 30 września 2018 r. - wypłata stypendium w listopadzie z wyrównaniem od października
- w przypadku złożenia wniosku po upływie terminów wskazanych powyżej, student otrzyma świadczenie od następnego miesiąca po złożeniu kompletu dokumentów.

1.Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu tj.:
a) zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z którym zaliczono go do grupy osób o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności, lub
b) orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym uznano studenta za osobę o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy lub częściowej niezdolności do pracy, lub
c) orzeczenia ZUS o przyznaniu grupy inwalidzkiej lub o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym.

2. Student starający się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych składa:
a)podanie – wg wzoru określonego przez Uczelnię
b)orzeczenie właściwego organu stwierdzającego jego niepełnosprawność.

3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest w różnych wysokościach w zależności od określonego stopnia niepełnosprawności. Na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776, z późn. zm.) wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności:
a)znaczny, który jest równoznaczny z:
- całkowitą niezdolnością do pracy oraz niezdolnością do samodzielnej egzystencji ustaloną na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- I grupą inwalidów,
- stałą lub długotrwałą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
b)umiarkowany, który jest równoznaczny z:
- całkowitą niezdolnością do pracy ustaloną na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- II grupą inwalidów,
c)lekki, który jest równoznaczny z:
- częściową niezdolnością do pracy ustaloną na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- III grupą inwalidów,
- długotrwałą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym.


Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej można uzyskać w pok. 131 bud. A, oraz pod numerami tel. (076) 723 22 24.
Załącznik:

Aktualności