pokaż menu
Wersja angielska inforacji o PWSZ  im. Witelona Legnicy
Wersja niemiecka inforacji o PWSZ  im. Witelona Legnicy
Wersja rosyjska inforacji o PWSZ  im. Witelona Legnicy
  • rekrutacja pwsz legnica
  • kwadrans akademicki pwsz legnica
  • Płatne praktyki dla naszych studentów !
  • spacer wirtualny
  • film promocyjny

Rekrutacja studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na pilotażowe praktyki zawodowe w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy ogłasza rekrutację studentów na pilotażowe praktyki zawodowe, prowadzone w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Praktyki będą realizowane w terminie do 31.01.2019 r. Praktykant otrzyma stypendium w wysokości 2 300,60 zł miesięcznie.

Szczegółowe warunki uczestnictwa oraz sposób rekrutacji do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych".

Planowana liczba studentów poszczególnych kierunków, dla których prowadzona jest rekrutacja, podana jest w tabeli poniżej.

 

Kierunek studiów

Przewidywana łączna liczba studentów biorących udział w praktykach

Filologia

10

Mgr Pedagogika

12

Finanse, rachunkowość i podatki

20

Informatyka

8

Zarządzanie

10

Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie

16

Inżynieria testowa

2

 

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Załącznik 1), podpisany przez studenta, należy złożyć w dziekanacie właściwym dla studiowanego kierunku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do dnia 16 października 2017 r., z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja studentów na pilotażowe praktyki zawodowe". W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekcji ds. Praktyk Studenckich, PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, budynek A, pokój 102.

 

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji praktykantów
Załącznik 1 - Formularz wniosku studenta o udział w projekcie